top of page

ΟΡΟΙ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης του ιστότοπου  www.naturetech.gr είναι η εταιρεία με την επωνυμία NATURETECH EE

Η έδρα της εταιρείας μας βρίσκεται στη διεύθυνση: Πρωτομαγιάς 9, Κρυονέρι, 14568, Ελλάδα.

Ο ιστότοπος www.naturetech.gr παρέχει στις υπηρεσίες Πελάτη οι οποίες υποβάλλονται στους παρακάτω Όρους Χρήσης.

Πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (του λοιπού «ΟΡΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ») που διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών ιστοσελίδων_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ και των ιστοσελίδων που περιέχει, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους πολίτες και χρήστες του.

Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου αποδέχεται αυτόματα τους Όρους, εάν πρέπει να εγγραφεί ως μέλος αυτού. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων από τους χρήστες/επισκέπτες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

H NATURETECH EE έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, να τροποποιήσει ή να καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερούς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη.

Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικούς όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες γενικούς Όρους περίπτωσης χρήσης, σε όμως συγκρούσεις μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από NATURETECH EE  των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρους. Η NATURETECH EE δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας,όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα,απεργίες κ.λπ.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστική ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεσης ή έμμεσης προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

 

2. Γενικά

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει τη χρήση του από τρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον εφαρμόζει σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην. προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ'αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσει σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από την (επωνυμία)μέσω αυτού.

 

Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές.Η NATURETECH E.Eδεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί η ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

 

Η NATURETECH E.Eπροσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την προσφορά του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Δικαιούται επίσης να συντηρεί τον δικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας του.

 

Η NATURETECH E.Eδικαιούται ακόμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και να μονιμοποιεί τη λειτουργία του. Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδιστεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή τη βούλησή της.

 

Η NATURETECH E.Eκαταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Όμως δεν εγγυάται,ούτε ευθύνεται έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία της , να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι, η χρήση από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου, πληροφορίες, στοιχεία ή υλικά που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.

 

 3. Περιορισμός ευθύνης

Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται την HealthBioland EE καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ωστόσο, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικές ιούς, Trojan horses, time bombs, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

 

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ.πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.λπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν»,χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, η NATURETECH EE δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού των υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες, και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύπτουν από την πρόσβαση στο παρόντα δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού, δεν έχουν ευθύνη για τα στελέχη, τους υπαλλήλους ή τους συνεργάτες της.

 

Η NATURETECH EE  σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σχετικές νομικές (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία(θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένα, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών  και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα , υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ακόμα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία, ή μόλυνση από ηλεκτρονικό ιούς ή και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό ιστότοπο ή  σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιείται από χρήστη ή επισκέπτεται για πρόσβασή του στο παρόν δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή,ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κ.λπ.

 

Ο παρών δικτυακός τόπος, προκειμένου να διευκολύνει και να εξυπηρετεί τους χρήστες, τις γυναίκες του, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλεια, την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, η NATURETECH EE δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη.

 

Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη , επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη(αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενη κάθε ευθύνη της NATURETECH EE , όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι χρήστες, είναι υποχρεωμένοι να απευθύνονται στους παραπάνω τρίτους παρόχους, για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή τη χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες ,επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδίδονται ότι η NATURETECH EE ούτε υποχρεούται, δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί η ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούνται αφαιρείται, δεν τροποποιείται ή δεν διακόπτει την υπηρεσία τρίτου ή τη σύνδεση με δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

 

4. Συμπεριφορά και χρήση των χρηστών-επισκεπτών

Οι χρήστες, πρέπει κλπ. να τηρούν όλους τους Ελληνικούς, πιο πρόσφατους και διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ενδεικτικών και όχι περιοριστικών νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού. Επίσης οι χρήστες, οι επισκέπτες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

 

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι, δεν θα μετακινηθείτε με το παρόντα δικτυακό τόπο, για αποστολή με e-mail ή μετάδοση άλλων τρόπων, ή δημοσιών, το περιεχόμενο του οποίου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με όποιον τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις. (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, που περιέχει λογισμικό ή οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκλησης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή ηλεκτρονικών υπολογιστών βλάβης.

 

Κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται ακόμα, να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαφέρουν τη λειτουργία του και την πρόσβαση τρίτων σ' αυτόν, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει η NATURETECH EE  μέσω αυτού. Η χρήση του δικτυακού τόπου με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στο παρόντες Όρους, γεννά υποχρέωση αποζημίωσης της , για τη νομική θετική ή αποθετική ζημία που υποβάλλεται από την ως άνω συμπεριφορά. , να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει χρήστη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες, επισκέπτες του δικτυακού τόπου χωρίς τη συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων συμχρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

 

Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (Netiquette)», η δε χρήση πρακτικών που αντιτίθενται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά.

 

Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με την εφαρμογή δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στη NATURETECH EE να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της λόγω συμπεριφοράς. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, δικαιούται να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί η μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενη βέβαια την αρχή της αναλογίας.

 

Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει η NATURETECH EE λόγω παραβάσεως από χρήστη, επισκέπτεται των υποχρεώσεών του που απορρέει από τους παρόντες Όρους, βαρύνει τον χρήστη, επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλλει άμεσα και χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει. τελευταία στα δικαστήρια.

 

5. Δικαιώματα πνευματικών ανθρώπων

Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφή δεδομένων, λογισμικό, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων. , αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της NATURETECH EE και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και ευρύτερου δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, οτιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία της κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο.

 

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να χρειάζεται καμία περαιτέρω διατύπωση και χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της.

 

Απαγορεύεται η τεχνική αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταποίηση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό λόγο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.

 

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την NATURETECH EE  και που παρουσιάζονται στον παρόνταδικό τόπο, είναι ιδιοκτησία της και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, ισχυρούς και διεθνείς επαγγελματίες ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια της NATURETECH EE ή του νόμου δικαιούχου τους. ευθύνη γι'αυτά.

 

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή των ανωτέρω στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Οι πληροφορίες που τυχόν υποβάλλουν, επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη, επισκέπτη. Ακόμα, η NATURETECH EE  μπορεί να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες και αναγκαίες για τις εν γένει εμπορικές της δραστηριότητες.

 

6. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, ισχύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ' ύλη αρμοδιοτήτων δικαστηρίων της Αθήνας.

bottom of page